SucheStart
Mode d'emploi   Nouveau document    PDF  Mode d'emploi             
Projet:    
Choisir la construction ...
Sol contre terrain
Sol contre non chauffé
Mur contre non chauffé
Mur contre extérieur
Façade ventilée
Mur contre terrain
Toit plat
Toiture inclinée

Construction de l'intérieur à l'extérieurd
[mm]
mm
λ
[W/mK]
W/mK
µ
 
µ
p
[kg/m3]
xx

Choisir la couche ...

 

Intérieur

Extérieur

 

Intérieur

Extérieur

Température [°C]
Humidité de l'air [%]
0
1
2
3
4
5
cm
20
15
10
5
0
-5
-10
20
15
10
5
0
-5
-10
0
1
2
3
4
5
cm
Legende
Valeur U: W/m2K
Condensation:
Aufbau:
UmgWerte :
Durchgang :
Ri :
Re :
SummeDicke :
SummeR :
SummeZ :
TempDiff :
DruckDiff :
PSat :
DampfP :pi
DampfPStart :pi
TempDiffStart :
TempDiffEnd :
TempStart :
PSatStart :
PSatA :
EffDDruck :pe
KondensStart :
RLuftFStart :
RLuftFVerglStart :
TauP :
TauPStart :
GcGev:
PswPi:
PswPe:
SummeZi2:
SummeZi3:
SummeZe2:
SummeZe3:
SummePsw1:
SummePsw2:
KondMenge:
KondMenge2:
VerdunstMenge:
VerdunstMenge2:
VerdunstTage:
KondSicherheit:
DampfDiffMenge:
Restkondensat:
OberflTemp:
KondMax:
GesBreite:
Fall:
psw1:
psw2:
Zi:
Zz:
Ze:
tT:
tV:
gc:
gev:
gc-gev:
gcKSch1:
gcKSch2:
FS1Masse:
FS1Vol:
FS2Masse:
FS2Vol:
MassePro1:
VolPro1:
MassePro2:
VolPro2: